តើប្រេងត្រី Omega-3 អាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

ប្រេងត្រីអាចប្រើជាអាហារបំប៉នដែលអ្នកផលិត ផលិតចេញពីត្រី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងត្រី មិនមែនសុទ្ធអាចមានផលវិជ្ជមានទាំងស្រុងនោះទេ ហើយវាក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ដែលមិននឹកស្មានដល់ផងដែរ។

Continue reading “តើប្រេងត្រី Omega-3 អាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?”